ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Nazwa procedury

przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (druk FA1)

Do wniosku należy dołączyć:

 1. załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (druk FA-1 Z);
 2. oświadczenie wnioskodawcy o osobach zobowiązanych do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny (druk FA – 2 Z oświadczenie o osobach zobowiązanych);
 3. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) (druk ZFA-03 );
 4. oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Dotyczy tylko osób, które maja opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty KRUS (druk ZFA - 04 -składki);
 5. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (druk ZFA – 05- gospodarstwo rolne);
 6. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 7. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 8. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 9. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 11. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (lub od syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 1. dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
 2. dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 3. dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
 5. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 poz. 107 i 138), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 6. inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. W przypadku gdy okres egzekucji komorniczej trwa krócej niż 2 m-ce, załatwienie sprawy przedłuży się o ten okres. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk

za pośrednictwem poczty

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

WAŻNE

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Świadczeń Alimentacyjnych
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802, 1818);

Inne informacje

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (za ostatnie 2 m-ce poprzedzające złożenie wniosku):- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł;- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia - wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe;
  - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800zł;
  - jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 2. Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.
 3. W przypadku gdy rodzic/opiekun składa wniosek o świadczenia z funduszu w imieniu osoby pełnoletniej winien dostarczyć upoważnienie do złożenia wniosku i ubiegania się o świadczenia w imieniu osoby uprawnionej.
 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  - zawarła związek małżeński.
 5. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na (kolejny) nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca.
 6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 30 listopada .
  - W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do dnia 31 grudnia.
  Wnioski złożone na nowy okres świadczeniowy od 1 listopada mogą zostać rozpatrzone do 31 stycznia następnego roku .
  Wnioski złożone od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku mogą zostać rozpatrzone do m-ca lutego.
 7. W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.
  Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak